12 Kas 2019

KÜMÜLATİF VERGİ MATRAHINDA ÇALIŞAN VE İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı ve beyanname verilmemesi konusunda Ankara’ da 10.000. civarında, İstanbul’ da ise 100.000 Kişi civarında  çalışan KGVM ve vermedikleri beyanlar nedeniyle 2015-2018 yılları ile ilgili beyana davet edilerek ortaya çıkan vergileri ve cezaları ödemek durumunda kalmaktadır.

Yıllardır Çalışanlar ve İşverenler arasında Kümülatif Vergi Matrahı Ve Yıllık Beyanname verilmesi konusunda tartışmalar devam etmektedir. Çalışanlar ve İşveren Vekili olan İK Yöneticisi ve Muhasebe Yöneticileri gereksiz tartışmaları nedeniyle ücret bordroları yanlış yapılmaktadır.  Bu durum nedeniyle Şirketlerin Mali kayıtlar bakımından zor durumda bırakmaktadır. Şirket karları ve vergileri azda olsa hatalı çıkması nedeniyle bilançoları onaylanmamaktadır.
Bu konun açıklığa kavuşturulmasında aşağıda yer verilen açıklamalar önemli fayda sağlayacaktır.
Kümülatif Gelir Vergisi Matrahının Taşınması
T. C. Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Dairesi Başkanlığı B.07.1.GİB.4.34.I6.01/GVK-103-12713 sayılı Özelge de, Gelir vergisi kanunu 61, 94 ve 103 maddeler kapsamında vergilendirilme konusunda, yıl içerisinde iş değiştiren personellerin eski Kümülatif Gelir Vergisi Matrahlarının yeni iş yerleri ile ilişkilendirilmeyeceği (grup şirket olsa bile)  yıl içinde yeni işe başlayan personeller için sıfırdan yeni matrah ile işlem yapmak zorunda bulundukları, Özelge  ve tebliğler ile açıklanmasına rağmen  İK birimleri ve Muhasebe birimleri Eski İşverenden KGVM  belgesi alınmasını istemektedir. .
 Tartışmaları ana başlıkları ile özetlemek istersek;
 • Yıl içerisinde yeni işe girenlerden Kümülatif Vergi Matrahı ile ilgili belge istenmesi,
 •  Çalışanların ek vergi ile ilgili yükümlülükleri hakkında bilgilerinin olmaması,
 • Muhasebe ve İK birimlerinin bordro konusunda bilgilerinin az olması ve belge istemeleri,
 • Şirketlerin tarafından çalışanları bilgilendirmemeleri.( Yıl içinde iş değiştirenler için)
Bu konuda verdiğimiz seminerlerde İK yönetici ve çalışanlarına uygulamalarını sorarak bilgilendirme yapmamıza rağmen halen firmaların büyük bir kısmı bu konuda gereksiz ve şirketlerini zorda bırakacak şekilde uygulama yapmaktadırlar,

Bu konuda gelişmeleri  açıklamak istersek;
 1.  Kümülatif Vergi matrahı yeni işe giren çalışandan istenemez ve vergi dilimi bu esas alınarak göreve  başlatılamaz,
 2.  Kümülatif Vergi Matrahı alan ve buna göre vergi uygulaması yapan şirketlerde gereksiz maliyet yaratılmaktadır.
 3.      Uluslar arası denetime tabi şirketlerin bilanço da ve giderlerindeki artışlar nedeniyle Bilanço ve Kar zarar tabloları yanlış olmakta ve raporların kabul edilmememe riski dışında beyannamelerindeki yanlışlık nedeniyle zor durumda kalınmaktadır,
 4.  Gelir Vergisi Kanunu gereğince her şirketin vergi sorumluluğu kendine aittir. Önceki şirket’ in ( Grup şirket olsa bile)  Kümülatif vergi matrahı sorgulanamaz ve matrahın devamı şeklinde vergi kesilemez. Her işe başlayan veya iş değiştiren için şirketler Vergi sorumlusu olarak ilk oran % 15 üzerinden vergi kesmek zorunda bulunmaktadır.
 5.  Bu sorumluk çalışanlara verilmiştir. Yıllardır yanlış uygulanmaktadır. Yasa gereğince 2019 yılı içerisinde iş değiştirenler YENİ işverenden elde ettikleri ücret, prim, ikramiye ve benzeri ödemelerin toplamı 40.000 TL aşması halinde her 2 işverenden ücret kesintilerini alıp yıllık gelirlerini hesaplayacaklar ve buna göre %15-% 35’ e kadar yeni vergi hesabı çıkarmaları zorunludur.
 6.  Bu hesaplamadan sonra yıl içerisinde bordrolarından kesilen vergileri düştükten sonra her yıl Şubat-Mart ayı içerisinde çalışanların ikametgahlarının bağlı olduğu vergi dairesine beyanname verip vergi farkını ödemleri gerekmektedir..
 7. Yıl içerisinde iş değiştirmeyenlerin beyanda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.
 8.   Aynı anda  2 işverenden ücret geliri olanların beyanda bulunmaları gerekmektedir.
Yıl içerisinde yeni işe alınan çalışanların  bu konu hakkında bilgilendirilmesi gereklidir.

Yukarıda yapılan açıklamalar esas alınarak Eski işverenden KGV Matrahı istenmemeli, Yeni işveren personelinden GV kesintisinde % 15 vergi dilimini esas alarak vergi kesmeli, vergi beyanına girecekler bilgilendirilerek yıl sonunda Yıllık Gelir Vergisi için  sonraki yıl şubat ve mart aylarında beyanname vermesi için uyarılması gerekmektedir.

Saygılarımla,

Şakir Gülsever
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
İK Yönetim Danışmanı
SMMM-Eğitmen

Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever