22 Ara 2017

Ücret Bordrolarında Hile ve Hata Yapmanın Yasal Sonuçları Hapis Cezası2018 Yılı ile ve sonrasında SGK ve Vergi konularındaki aksaklıkları düzeltmek için yapılan düzenlemenin sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Bilhassa beyanname ve bildirgelerin birleştirilmesi ile birlikte yapılan diğer değişiklikler çalışma hayatına ağır sorumluluklar getiriyor.

Bilindiği üzere ülkemizde 2’ li ücret sistemi yaygın olarak kullanıldığı için son 10 yıllık kalkınma planı ile ilgili süreçlerde firmalar tarafından yapılan bildirimler ve denetimlerden elde edilen sonuçlar ve yapılan denetimlerde tespit edilen hile ve hatalı durumların  yargıya intikal ettirileceği hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmanın  kapsamı netleştirildi.

Buna göre SGK’ ya verilmesi gereken belge, bildirge ve beyannamelerin; 
  1.    Daha az prim ödemek,
  2.     Sigorta prim teşvik, destek veya indirimlerinden yararlanmak,
  3.    İnşaat işleri ve ihale konusu işlerde asgari işçilik tutarını tamamlamak
  4.    İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, analık, genel sağlık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından haksız menfaat sağlamak,
 Amacıyla kasten gerçeğe aykırı olarak beyanname düzenlendiğinin tespit edilmesi halinde TCK kapsamında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak. Bu arada SGK tarafından yapılacak suç duyurularının sonuçları vergi kaçağına kadar uzanacak. Yargıya intikal eden durumlar nedeniyle hapis dışında ciddi para cezaları, geçmişe yönelik sigorta primleri ve vergiler firmaları zor durumda bırakacaktır. Ayrıca Alınan tüm teşviklerin faizleri ile sigortaya iade edilmesi gerekir.

Tespit edilen suçlar ile ilgili suç duyurusu yapılacak kişiler, işverenlerin yanı sıra, bilerek suça iştirak eden mali müşavir ile iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, analık, genel sağlık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından haksız menfaat sağlayan sigortalılar olacak. Söz konusu suçlar, kayıt dışı istihdam ve gerçek ücreti gizlemenin yanı sıra sahte sigortalılık halinde de ortaya çıkabiliyor.

Son olarak (SİY) Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile yönetmeliğe eklenen EK MADDE 7 ile yapılan ilave sonucu belge, bildirge ve beyannamelerin kasten gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi halinde uygulanacak yaptırımlara yer verilmiştir.

EK MADDE 7 – (1) Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken belge, bildirge ve beyannamelerin, daha az prim ödemek, yararlanamayacağı sigorta prim teşvik,destek veya indirimlerinden yararlanmak veya daha fazla yararlanmak, özel nitelikteki inşaat işleri ve ihale konusu işlerde asgari işçilik tutarını tamamlamak, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, analık, genel sağlık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından  haksız menfaat sağlamak gibi amaçlarla kasten gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespit edilmesi halinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 204 üncü, 206 ncı ve 207 nci maddeleri kapsamında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Bu bildirimler sonucunda prim ödenmiş olduğunun tespiti halinde primler Kuruma irat kaydedilir, primlerin ödenmemiş olması halinde ise tahsil cihetine gidilmez. Bu maddeyle ilgili usul ve esaslar Kurumca belirlenir.

Yukarıda bahsedilen konularda suç duyurusunda bulunulması halinde Beş Yıla Kadar Hapis cezası istenecektir. Belgelerdeki gerçeğe aykırı düzenlemelerin resmi belgede sahtecilik olarak nitelendirilmesi söz konusu olup ilgililer hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis alması kaçınılmaz  olacaktır
.
Firma ve işverenlerin böyle bir durumda kalmaması için belge düzenlerindeki eksiklikleri giderecek tedbirleri almaları acil ve önemli bulunmaktadır. 01.07.2018 Tarihinde beyanname birleştirme tarihine kadar denetim ve düzenlemeler ile risklerden kurtulmak için çalışma yapmaları zorunlu olacaktır.

Firmalara ve işverenlere tavsiyemiz, işlemlerini düzenleyecek tedbirlerı almaları ve Temmuz 2018 de kendi kendilerini ihbar etmek durumunda kalmamalıdır.

Saygılarımızla
 .
Şakir Gülsever

İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
İK Yönetim Danışmanı
Bilirkişi-Eğitmen
Telefon: 0532 236 13 39

Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever