25 Ara 2017

SGK Eksik Gün Belgeleri Şirketlere Ciddi Sorunlar Yaratacak

2017 ve önceki yıllarda 10 kişi üzerinde personel istihdam enden işyerlerinde APHB belgelerinde eksik günler için yapılan beyanlar ile ilgili belgeler Personel Özlük Dosyalarında saklanmakta ve denetimler sırasında işverenden talep edilmektedir. Belgelerin dosyada bulunmaması halinde ise  İPC ve resen tesciller yapılmaktaydı. 
05/12/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik(SİY) ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ nde yapılan değişiklikle ay içinde 30 otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin eksik gün belgeleri ve iki kategoriye ayrılmıştır.

Yeniden düzenlenen söz konusu değişiklikler 2018 Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecektir.  Bu değişiklikle birlikte  eksik gün nedenleri ile ilgili belgeler 2 grupta yer alacaktır.

1.    SGK’ ya her ay verilmesi gereken belgeler,
2.    Personel Özlük Dosyasında saklanacak belgeler

Olarak ayrılmıştır. Bu durum işverenlerin kendi personelini takip etmesi ve belge düzenlemelerini yasal prosedürler göre oluşturması; Ayrıca bugüne kadar öne verilmeyen alt işveren personelini iyi takip etmesi ve belge düzenini devamlı kontrol altına tutması zorunlu hale gelmiştir.
İşletmelere büyük yük getirecek bu uygulamalara uymayan işletmeleri ise teşvik kayıpları,geriye dönük tahakkuk,İPC ve vergi sorunları bakımından zorlayacaktır. Kendi şirketinizde bazı uygulamaları yapma ve belge oluşturma şansı olsa da hizmet aldığınız alt işverenler oldukça riskli durumda bulunmaktadır.  Ciddi sorunlar yaratacak bu durum işverenler tarafından denetim yatırılarak riskleri önleyici tedbir alınmamasının çok önemli sorunları olacaktır.
     1- SGK’ ya Her Ay düzenli olarak Verilmesi Gereken Belgeler.
a)    Sigortalı ve işverenin imzasını taşıyan ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi (İşverenin izin belgesinde imza koşulu bulunmuyordu. Bundan böyle ücretsiz izin belgelerinde hem işverenin hem de sigortalının imzası bulunacak),
b)    Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,
c)    Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları,
d)    İşe devamsızlığa ilişkin belgeler,
e)    İş sözleşmesinin fesih edildiği tarihte çalışılmadığına dair belge,

  2- Personel Dosyasında Saklanacak ve SGK’ ya Talep Halinde Verilecek Belgeler,
  • Kurumca elektronik ortamda alınabilenler hariç Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış İstirahatli olduğunu gösteren rapor,
  • Sigortalıya tebliğ edilen disiplin cezası uygulamasına ilişkin belge (Sigortalıya tebliğ imzası olan),
  • Gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeler,
  •  Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği,
  • Kısa çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge,
  • Yarım çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge,
  •   İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KATİP üzerinden alınan sözleşmeler,
  • Sonradan düzenlenebilir niteliğinde olmayan benzer nitelikteki belgeler.

Yukarıda sayılan belgeler işverenlerinden istenilmesi halinde ibraz edilmek üzere personel dosyasında saklanacaktır. SGK tarafından Re'sen tescil yapılması halinde ilgili ay için verilen teşvikleri geri alınmaktadır.

APHB Otuz günden az bildirilen çalışma sürelerine ait belgelerin verilmemesi veya ibraz edilmemesi halinde SGK tarafından eksik günler için belgeler re’sen düzenlenerek tahakkuk eden primler cezaları ve faizleri ile birlikte tahsil olunur.  Ayrıca  Aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Yeni SİY düzenlemeleri nedeniyle işverenleri ciddi bir iş yükü beklediği gibi bilhassa eksik günleri olan personellerin aylık puantaja imzasının alınması ve sonraki ayın 23’ üne kadar SGK ya verilmesi İnsan Kaynakları birimlerine ciddi iş yükü getirecektir. İş yükü dışında kurumsallaşmamış İK birimi olmayan şirketlerde ciddi para cezaları,geçmişe yönelik res’ en tesciller ve teşviklerin geri alınması önemli sorunlara neden olacaktır
Saygılarımla.

Şakir Gülsever
İş vs Sosyal Güvenlik Müşaviri
İK Yönetim Danışmanı
Bilirkişi-Eğitmen
Tel:0532 236 13 39
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever