24 Nis 2017

Fazla Çalışmada Yazılı İspatlama Zorunluluğu Ve Bordro İmzası?

Şirketler İş Kanunu yasa gereğince aylık ücret bordroları yasaya uygun olarak düzenledikten sonra işçi’ nin imzasını bordro üzerine alması gerekmesine rağmen yasa maddeleri konusunda bilgi eksikliği veya iş yoğunluğu nedeniyle imza almadıkları görülmektedir. Ücretlerin bankalara yatırılması imza yerine geçmediği gibi işçinin itirazını ortadan kaldırmamaktadır.

Geçmiş yıllarda alınan Yargıtay Kararlarında ücret bordrosu düzenlenmesi ve imzalatılması konusunda önemli kararlar alınmasına rağmen uygulamada şirketlerin % 1 veya % 2 sİ yasada yer verilen imza kuralına uydukları görülmektedir. Bu nedenle açılan fazla çalışma davaları kaybedilmektedir.

Bordroların imzalatılması halinde işçi her ay şirketi hakları bakımından ibra etmektedir. Aksi halde fazla mesai konusu davalara neden olduğu gibi davaların büyük bir kısmı işverenler tarafından kaybedilmektedir. Ancak işçinin fazla mesai yapmasına rağmen işveren tarafından ödenmemesi halinde dava ile çözüm yolları da bulunabilmektedir.

Bu konuda geçmiş yıllarda yazdığım yazılarda da bu konunun üzerinde durarak firmaları bilgilendirmeye çalıştım. İşçinin işten ayrıldığı tarihten itibaren 5 yıl içerisinde geriye dönük 5 yıllık mesai alacağı için davalar açılmaktadır. (4857 Sayılı İş Kanunu 32 Maddesi ve 6098 Sayılı Borçlar Kanunu 146 Maddesi ile 5 yıllık zaman aşımına tabi olmaktadır.)

2002 Yılında Yargıtay kararı (.9. Hukuk Dairesi 21.01.2002 Tarihli 2001/19801 Esas No 2002/353 Karar No) ve Sonraki Yıllarda aldığı kararlarda,

“İmzalı ücret bordrolarında,hafta tatili çalışması ve fazla mesai ile ilgili sütunlara yer verilmiş ve bu sütunlarda ödemeler yapıldığı gösterilmişse; davacı işçinin daha fazla çalıştığı ve bordronun gerçek duruma uygun düşmediği yolunda bir ihtirazi kayıtın bulunmadığı bordroların, ilişkin bulunduğu aylar dikkate alınarak hafta tatili ve fazla mesailerinin hesaplanması doğru olmaz”
Hükmüne yer verilmiştir.

Son olarak Yargıtay 7 ve 22 Dairelerinin verdiği kararlarda ise 'YAZILI İSPATLAMA' zorunluluğu’ na karar verilmiş ve Aylık Ücret Bordrosunun İmzası önem kazanmıştır.

Bilirkişi ve tanık beyanına dayanarak fazla çalışma ücretlerinin faizi ile birlikte çalışana ödenmesi için verilen Mahkeme Kararı Yargıtay tarafından bozularak. Yerel Mahkeme tarafından bilirkişi raporunu esas alınarak işçiye fazla mesai bedeli ödenmesi için verilen kararın İşverenin temyiz başvurusunda; Yargıtay 22. Hukuk Dairesi bordrolarda ‘ihtirazi kayıt’ (İtiraz kaydı) konmadan imzalanması halinde işçinin fazla mesaiyi yazılı belge ile kanıtlaması gerektiğine dair kararlar verilmiştir.

Yargıtay tarafından verilen çeşitli karar örneklerinde imzalı ücret bordrolarında işçinin itiraz kaydı koymadan imzalaması halinde açılacak fazla çalışma davalarında işçinin fazla çalışma yaptığını Yazılı olarak ispatlaması halinde işçi lehine karar verileceği ortaya çıkmaktadır.

Bu nedenle İşverenlere tavsiyemiz,

1) İşçi tarafından yapılan fazla çalışma ücretlerinin bordro’ ya konarak ödenmesi
2) Ücret Bordrolarında tüm bilgilere yer verilerek düzenlenen bordroların işçiye imzalatılarak dosyasında saklanması,(Çarşaf bordroların iş davalarında yeterli delil olması beklenmemelidir)
Gerekli ve önemli bulunmaktadır.

Aksi durum fazla çalışma davalarının kaybedilmesine neden olmaktadır.

Saygılarımla

Şakir Gülsever

İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
İK Yönetim Danışmanı
Bilirkişi-Eğitmen
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever