23 Nis 2014

2 GÜNLÜK RAPORLU SÜRESİNİN ÜCRETİ NEDEN ÖDENMELİ?

Personelin 2 gün veya 2 günden fazla rapor alması durumunda SGK hastalık ile ilgili geçici iş göremezlik raporlarının 2 günlük kısmı ödememektedir. İş Kazası ve Meslek Hastalıkları durumunda ise kurum tarafından bu günlerin ücreti ödenmektedir.  
Bugüne kadar yapılan tartışmalarda 2 günlük geçici iş göremezlik ücretinin işçilere SGK tarafından ödenmemesi işçi ve işveren ilişkilerinde sorunlara neden olmaktadır. Bu konuda 6098 sayılı Borçlar Kanunu ile getirilen yükümlülüklerin firmalar tarafından uygulanmadığı görülmektedir.

31.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Sayılı Borçlar Kanunun 409 maddesi ile getirilen hüküm gereğince işverenlerin SGK tarafından ödenmeyen bu 2 günlük ücreti herhangi bir yolla ödenmediği takdirde bu süre için işçiye hakkaniyete uygun bir ücret ödenmesi gerektiği konusunda yükümlülük getirilmiştir. 

6098 Sayılı Yasanın 408-409 Maddelerinde sayılan haller de “İş görme ediniminin ifasının engellenmesi halinde ücret”  başlığı altında yer alan 409 Madde kapsamında İşçinin çalışmayı durdurması halinde başlığı altında değerlendirme yapıldığında Geçici İş Göremezlik süresinin ödenmeyen 2 günlük ücret için ödeme yükümlülüğü getirilmiştir.

409 Madde de “Uzun süreli bir hizmet ilişkisinde işçi, hastalık, askerlik veya kanundan doğan çalışma ve benzeri sebeplerle kusuru olmaksızın, iş gördüğü süreye oranla kısa bir süre için iş görme edimini ifa edemezse işveren, başka bir yolla karşılanmadığı takdirde, o süre için işçiye hakkaniyete uygun bir ücret ödemekle yükümlüdür.” İfadesi ile ödeme yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Personelin raporlu ve izinli olduğu durumlarda 2 günlük ücretin bordroda çalışılmış diye gösterilmesi ve SGK primi ödenmesi halinde iş kazası ve benzeri durumlar yönünden sorunlar yarattığı gibi personele ödeme yapılması durumunda diğer çalışanlar nezdinde olumsuz durumlar yaşanacaktır. Bu durumun önlenmesi için bordrosunda bu günlerin prim olarak ödenmemesi ve 2 günlük raporlu kısmın eksik gün olarak beyanı gerektiği ortaya çıkmaktadır.
‘2 günlük ücretlerin ödenmesi halinde personelin aldığı raporlara dikkat edilmesi ve soruşturulmasına ihtiyaç ortaya çıkacaktır. Bu durumda işveren usulsüz rapor alan personel varsa durumu engelleyecek politikalar geliştirmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
Saygılarımla.

Şakir Gülsever
İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
İK Yönetim Danışmanı


FSEK Gereğince izin alınmadan veya yazar ismi belirtilmeden tamamı veya bir kısmı yayınlanamaz.
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever