2 Oca 2014

YILLIK İZİN KULLANIMINDA GELİŞMELERİN İŞÇİ VE İŞVEREN YÖNÜNDEN SONUÇLARI

Yıllık Ücretli izinlerin eksik kullanılması, hiç kullanılmaması veya yanlış bölünmesi gibi kavramlara işverenler ve çalışanlar tarafından çok fazla önem verilmediği gibi yıllık izinlerin biriktirilerek izin parası alınmaya çalışıldığı görülmektedir. Ancak 2013 yılında yapılan yasal değişiklikler, gelişmeler şirketlerin ve çalışanların yıllık izin kullanımlarında bundan sonra zamanında ve yasalara uygun kullanılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Yıllık izin kullanımlarında yapılan hatalı uygulamalar incelendiğinde,
  • Yıllık izinlerin zamanında kullanılmadığı,
  • Yasaya aykırı şekilde uygulama yapılarak kullandırıldığı,
  • İşverenlerin yıllık izinler ile ilgili belge düzeninin doğru olmadığı,
  • Bordrolarda yıllık izinde geçen sürelerin gösterilmediği,
  • Bazı personelden yıllık izin yerine para ödendiği,
görülmektedir.

Bugüne kadar yasaya aykırı olarak yapılan izin kullanımları artık sorgulanma sürecine girmiş bulunmaktadır. Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu denetimler sonucunda ortaya çıkan riskleri işverenlere yansıtmaya başlaması nedeniyle sorunlar oluşmaya başlamıştır. İşverenler yönünden yapılmayan çalışmalar ve uygulanmayan izinler, günlük ve çok parçalı izinler nedeniyle denetimlerde önemli idari para cezaları kesilmeye başlanmıştır.

4857 Sayılı İş Kanunun kapsamında kesilen İdari para cezaları önemli olsa da asıl risk doğuran olaylar 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kavramından ortaya çıkmaktadır. Diğer yasalarda bulunan koruyucu tedbirler dışında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında oluşacak iş kazaları ve meslek hastalıklarında kesilen İdari para cezaları ve SGK’ nun iş kazasında işveren hataları tespit edildiği takdirde tüm masraflar işverene yansıtılmaktadır. İş kazaları ve Meslek Hastalıkları primlerinde yapılan indirimin etkileri ortaya çıkmaya başlamıştır.

Yapılan bu değişiklikler nedeniyle işverenlerin yapacakları çalışmalarda en önemli unsur ise çalışanlarını bilgilendirmek ve riskleri hem kendisi bakımında hem de çalışanlar bakımından önleyici tedbirler dönüştürmesi gerekmektedir. SGK, yıllık izinlerde yasalara uygun izin kullandırmayan veya yıllık izinlerde başka işte çalışanların sorumluluklarını oldukça artmıştır.

Şirketlerin tüm bu risklere karşı İnsan Kaynakları ve Personelin özlük konularına önem vermeleri, yasalara uygun çalışmaları ve çalışma hayatında önemli sorunları ortadan kaldıracak tedbirleri almalarını gerekmektedir.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri bu bakımdan önem taşımaktadır. Alınacak tüm tedbirlerde insan kaynaklarının ve yasaların getirdiği tüm fonksiyon ve tedbirlere bütünsel olarak bakılmasında fayda bulunmaktadır.

Saygılarımla.

Şakir GÜLSEVER
İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri

FSEK Gereğince izin alınmadan ve kaynak ismi belirtilmeden kullanılamaz.
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever