10 Kas 2013

PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİNDE 2014 YILI NEDEN ÖNEMLİ?

Son yıllarda yasalarda yapılan değişiklikler İnsan Kaynakları Yönetiminde özlük işleri ve eğitim birimlerinde iş yoğunluğu, önemli sorumluluklar ve yükümlülükler getirmektedir.  Çalışma hayatında önemli sorumluluklar getiren bu uygulamalar için şirketlerin 2014 yılı ile ilgili çalışmalara başlanmaması halinde şirketler önemli risklerle karşılaşacaklardır.
  
2014 yılı ile ilgili şirket sorumlulukları incelendiğinde mevcut yapıdaki bilgiler ile insan kaynakları birimlerinin mücadele etme imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle şirketlerin İnsan Kaynakları sistemi kurmaları ve sistemi iyi çalıştırmaları halinde sorunları ortadan kaldıracaklardır.  Tarafımızdan yapılan seminer ve toplantılarda firmaların riskleri önleyici tedbirler için çeşitli nedenlerle zaman ve kaynak ayırmadıkları ve önemli risklerle karşılaşacakları görülmektedir.
Şirket riskleri incelendiğinde aşağıda yer verilen değişiklikler ve yükümlülükler öne çıkan uygulamalar olarak görülmektedir.
1.    4857 sayılı İş Kanunu 91-92 maddeleri değişikliği,
2.    6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yükümlülükleri,
3.    6098 Sayılı Borçlar Kanunu yükümlülükler,
4.    İş kazaları ve Meslek Hasatlıkları ile ilgili işçi ve işveren sorumlulukları,
5.    Çalışanların İş sağlığı ve Güvenliği eğitimleri, 
6.    Yıllık izin kullanımları ile ilgili riskler.
7.    Alt İşveren İlişkileri ve sorunları,

İle ilgili sorumluluklar ve uygulamalar nedeniyle personel özlük belgeleri, eğitimler, İş süreçlerinin doğru yönetilmesi, İK fonksiyonlarının hayata geçirilmesi 2014 yılının en önemli konuları arasında yer alacaktır. Şirketlerin yasal sorumlulukları azaltmak için İK bünyesinde çalışanların eğimler ile geliştirilmesi ve uygulama becerileri kazandırılma gerekmektedir.

İşten ayrılan personel alacakları için 4857 Sayılı İş Kanunun 91-92 maddelerinde yapılan değişiklikle İşten ayrılan personelin Kıdem, İhbar,ücret,fazla mesai,prim gibi  alacakları  iş mahkemeleri yerine Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğüne başvurması için yasal değişiklik yapılmıştır. Mahkeme süreci, yapılacak inceleme ve tutanak sonrasında işverenin ödeme yapmaması halinde başlayacaktır. Mahkemenin vereceği karar kesin olacak ve ödeme yapılması gerecektir. Mahkeme ve bilirkişi incelemelerinin yerini Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tutanakları almıştır. Bu nedenle personele karşı işvereni koruyan Özlük işleri uzmanları tarafından oluşturulacak belgeler ve düzenlemeler olacaktır.

İş sağlığı ve Güvenliği Kanunun ile şirketlere getirilen önemli yükümlülüklere karşı tedbir alınmaması halinde önemli cezalar kesilmekte ve yasaya uymama nedeniyle tüm riskler işveren’ e fatura edilmektedir. Kazaya uğrayan personelin geçici iş göremezlik ödemeleri, ameliyat ve bakım giderleri, ilaç bedelleri, maluliyet halinde maluliyet süresi aylıklarının tamamı SGK tarafından işverenden talep edilmektedir. Personel yaşına göre malul hale geldiği takdirde 500.000.TL üstünde bir ödeme çıkmaktadır.
İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları primi % 2 olarak 01.09.2013 tarihinden itibaren yeniden belirlenmesinin sebebi tüm risklerin işverene yansıtılmasıdır. Bu indirim için 28.12.2012 tarihli 40 genelge ile yapılan değişiklikler ile işçi ve işverene hata paylarına göre SGK’ nın rücu davaları açılacaktır. İş kazaları ve Meslek Hastalıkları (Kısa Vadeli Sigorta Primleri) ile ilgili önemli bir gelişme ise İş kazası ve meslek hastalıkları bildirim formunda personelin son 1 yılda kullandığı izinler için bölüm açılarak sorgulanmaktadır. İş kazasından önceki bir yıl içerisinde personele yıllık izin kullandırılmadığı takdirde iş kazası giderleri işverene fatura edilecektir. Şirketler izin planlamasını iyi yapması ve tüm personel zamanında izinleri kullandırması gerekmektedir. İşveren ve Personel  izin konusunda tedbir almadığı ve planlama yapmadığı takdirde işveren riskleri artacaktır..
Yukarıda yer alan kanunlar ve değişikler nedeniyle işverenlerin İnsan Kaynakları ile ilgili tedbirleri alması, İnsan Kaynaklarını yapılandırması ve 2014 yılı ve sonrası için iyi planlama yapması gerekir. Aksi halde personel ile ilgili planlama yapılmaması, bilgilerin belgelendirilerek personel dosyasına konmaması önemli riskler yaratacaktır.
Yukarıda yer alan sorumluluklar konusunda alt işverenler ile ilgili hatalı uygulamalar sonucu, Alt işveren sigorta borçlarını ödeme,% 5 hazine yardımlarını iade etme, iş kazaları riskleri,işe iade davaları riskleri, önemli sorunlar olarak şirketlere ilave maliyetler getirmektedir.
Yukarıda 7 ana başlık altında gruplandırılan riskler ile ilgili alınacak oldukça fazla yükümlülük ve tedbirler gerektiği gibi geç kalınması halinde açılacak davaları kazanmak imkanı her gün zorlaşmaktadır.

Saygılarımla.

Şakir Gülsever

İK Yönetim Danışmanı
İş ve Sosyal Güvenlik DanışmanıPaylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever