25 Mar 2013

İŞVEREN ŞAHIS SİGORTASI ÖDEMELERİNDE İNDİRİM HATALARI VE SONUÇLARI


6327 Sayılı Yasa ile BES (Bireysel Emeklilik Sigortası) ile ilgili değişiklikler nedeniyle firmaların bordro tahakkuklarında önemli hatalar yapıldığı görülmektedir.

29.06.2012 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 6327 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile 193 Sayılı gelir vergisi Kanunun bazı maddeleri yeniden düzenlenmiş ve GVK (Gelir Vergisi Kanunu) 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94’üncü maddelerinde değişiklikler yapılmış ve uygulamalar konusunda 85 Sayılı GVK sirküleri yayınlanmıştır. Ocak 2013 ayında uygulamaya başlanan değişiklikler, BES Sistemi ile ilgili kavramlardan daha önemli olanı ise işveren tarafından personeli için yaptırılan Şahıs Sigortalarının tahakkuku ve gider yazılması sorunları konusunda önemli hatalar yapıldığı görülmektedir. Bu hatalar sonucunda firmaların SGK ve Gelir Vergisi Yönünden sorunlar yaşaması ve kayba uğramaları kaçınılmaz bir hale gelmektedir.

İşverenler tarafından personeli için yaptırılan Şahıs Sigortalarında işverenin gelir vergisi yönünden herhangi bir indirim hakkı bulunmaması nedeniyle, indirim uygulanmadan brütleştirilerek bordoya eklenmesi gerekmektedir. İşveren bakımından şahıs sigortalarında indirim hakkı SGK yönünden özel sağlık sigortasında Asgari ücretin % 30 una kadar olan indirim dışında gelir vergisinden indirim yapılmaması gerekmektedir.

GVK 40.maddesi 1.fıkrası 9 numaralı bendinde işverenler tarafından yapılan BES ödemelerinin personelin aylık toplam kazancının % 15 içerisinde kalmak kaydıyla gider yazılacağına yer vermiştir. İşverenin personeli için yaptırılan Şahıs sigortalarından bahsedilmemektedir. GVK 63’üncü maddesi 1’inci fıkrasında ücretin safi değerinin tespiti için indirim yapılacak sigortalarda işverenin yaptırdığı şahıs sigortalarına yer vermemiş, 3’üncü bendi gereğince sigorta primlerinin hizmet erbabı tarafından ödenmesi halinde indirim uygulanacağına yer verilmiştir.

Bu nedenle, İşveren tarafından yapılan şahıs sigortaları, net ücret ödemesi gibi brütleştirilerek bordroya eklenmesi gerekir. Bordroya koyulan şahıs sigortasının brütü hesaplarınken sadece özel sağlık sigortasında A.U % 30 kadar işverenin indirim hakkı vardır. Gelir vergisi yönünden ise ücret ödemesi olması nedeniyle özel bir indirim bulunmamaktadır.

İşverenlerin personeli işin yaptırdığı Şahıs sigortaları (özel Sağlık, kaza, hayat, tahsil, sakatlık, işsizlik, analık, doğum, ölüm) gibi sigortalar için gelir vergisinden işveren indirim uygulayamaz. Hatalı olarak tahakkuk yapan firmaları bekleyen sorunlar ise Sigorta primlerinin ve vergilerin eksik yatırılması nedeniyle vergi kayıpları ve sigorta primlerinin eksik hesaplanması sorunları ortaya çıkacaktır.

Bu nedenle İşverenlerin şahıs sigortalarını bordroya dahil ederken ücret olması nedeniyle indirim uygulamamaları, Sigorta + Gelir Vergisi + Damga vergisi ile (Özel Sağlık Sigorta indirimi hariç) brütleştirerek bordoya konulması gerekmektedir.

Saygılarımla

Şakir GÜLSEVER

İK Yönetim Danışmanı
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı

Fikir ve sanat eserleri kanunu gereğince yazarı belirtilmeden yayınlanamaz
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever