6 Kas 2012

Makale:Yeni TTK ve Borçlar Kanunu Yönünden İnsan Kaynakları Denetimi, Yasal Değişiklikler


6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Kanunu Değişiklikleri ve Kıdem Tazminatı Fonu ile ilgili yapılan ve yapılacak olan değişiklikler 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanmış ve yeni yasalara çıkarılmaktadır.

Yapılan ve yapılacak olan bu değişiklikler sonunda çalışma hayatı ile ilgili önemli değişiklikleri yapılması gerekmektedir. 6102 Sayılı Yeni T.T. Kanununda gereğince Şirketler tarafından hazırlanan Finansal raporların, bilançoların doğru düzenlendiği ve sonuçların gerçeği yansıttığının tespiti yönünden bağımsız denetçiler tarafından denetim çalışmalarına başlanacaktır.

DENETİMLER VE YAPILACAK İNCELEMELER
Bağımsız denetçi tarafından yapılacak incelemelere esas olmak üzere, denetim firmaları yasaların yürürlüğe girmesinden önce yaşanacak sorun ve risklerin ortadan kaldırılması için İnsan Kaynakları konusunda firmaları uyarmaktadır.. Bağımsız denetçiler tarafından rapor verilmeye başlanma tarihi ve yeni denetçi seçimleri 01.01.2013 tarihinden itibaren başlanacaktır.

Seçilen Denetçilerin İnsan Kaynakları yönünden finansal tablolar için yapacakları denetimlere esas alacakları konular
 • İnsan Kaynaklarının ve Birimlerin Yeniden Değerlendirilmesi 
 • İnsan Kaynakları Gelişim Önerileri sunulması 
 • İnsan Kaynakları Uygulamalarının mevcut durumu ve yapılması gerekenler 
 • İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği, İK operasyon risklerinin ile ilgili durum 
bakımından yapılanma ve uygulama bilgilerine denetim raporlarında yer vermeleri gerekmektedir. Yapılanma ve denetim çerçevesinde ortaya çıkabilecek şirket risklerinin önlenmesi için,
 • Şirket organizasyon yapısı, iş analizleri ve görev tanımları yapılması 
 • Şirketin mevcut yapıda ve gelecekteki risklerin tespiti 
 • İnsan Kaynakları Yönetim Fonksiyonlarına göre sistemin mevcut durumu 
 • Şirket Performans Yönetim düzeyinin ölçülmesi 
 • Yasal riskleri ortadan kaldıracak tedbirlerin alınması 
 • Alt ve asıl işveren risklerini önleyici tedbirlerin alınması 
 • İş sağlığı ve güvenliği Kanunun getireceği yükümlülük ve riskler 
 • Denetim çalışmalarına uyum sağlayacak İK belgelerinin oluşturulması 
 • Verimlilik ve yönetim risklerinin, ortaya çıkarılması ve önleyici tedbirlerin alınması 
için İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemi kurulması ve yasal tedbirlerin alınması zorunlu hale gelmektedir. Bu süreçlerin iyi yönetilmemesi, Finansal raporların gerçeği yansıtmaması halinde şirketler önemli risklerle karşılaşmaktadır,

Denetim riskleri nedeniyle Bankalar, tedarikçiler, müşterileriniz ve resmi kurumlar nezdinde olumsuz rapor alan riskli firma konuma gelinmesi durumunu ortaya çıkarabilecektir.

Kurumsal Yönetim şirketler için öngörülen kurallar bütünü olmasına rağmen, tüm işletmelere uygulanması gereken, şirketiniz ile iş yapan yatırımcı, müşteri ve tedarikçilere güven verecek sürdürülebilir bir gelişme sağlanmasıdır.

Hazırlanan Finansal tablo ve bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu, doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtları elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetleme yapılmasından sonra rapora bağlanması gerekmektedir.

ŞİRKETLER NE YAPMALI?
6102 Sayılı Yeni T.Ticaret Kanuna, 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunun, İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanununda paralel olarak yapılan ve yapılacak olan yasa değişiklikleri bakımından şirketlerin Mevcut risklerini ve eksikliklerini giderecek çalışma ile kendilerini geleceğe hazırlamaları gerekmektedir. Öncelikli yapılması gereken İK denetim çalışması yapılmasıdır.

Yeni Kanunlar bu yönü ile Tüm şirketlerin kurumsallaşmasına ve rekabetçi olabilmesine destek sağlayacak zeminin oluşturması, yapılan kanun değişikliklerinin yürürlük tarihine kadar köklü değişikliklere uyum sağlanabilmesi için hazırlanacak yol haritası ile çalışmalara başlamaları gerekmektedir.

Yapılan ve yapılacak olan değişiklikler nedeniyle şirketlerin geleceğe hazırlanması için İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurarak yapılandırdığımız, danışmanlık, eğitim hizmeti verdiğimiz ve internet sitemize kayıtlı firmalara bildirimde bulunarak bağımsız denetçiler tarafından yapılacak denetimler için İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda tedbir almalarını önermekteyiz.

İnsan Kaynakları konusunda kurumsallaşmayan ve riskleri olan şirketlerin 01.07.2012 tarihinden itibaren denetimler yaptırmaları ve tedbir almaları önemli bulunmaktadır.

Yasal değişiklikler nedeniyle ticaret hayatı ve çalışma hayatında hızlı değişimler yaşanmaktadır. Şirketlerin bu değişimlere kendilerini hazırlayacak riskleri ortadan kaldırmak için İnsan Kaynakları, Borçlar Yasası, İş Sağlığı ve Güvenliği bakımından denetim yaptırması, eksikliklerin tamamlanması önemli bulunmaktadır.

Şirketinizi geleceğe hazırlayacak İK Yönetim sistemi kurulması, Mevcut Durumu analizi ve risklerinizi ortadan kaldıracak tedbirler alıp geleceğe hazırlanmak için gerekli danışmanlık hizmeti desteği sağlanması gerekmektedir.

Saygılarımızla
Şakir Gülsever
İK Yönetim Danışmanı, İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı

"Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" gereğince kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever