6 Kas 2012

Makale: Şirketleri Etkileyecek Kanun Değişiklikleri 1 Temmuz'da Yürürlüğe Giriyor!


2011 yılından itibaren çalışma hayatının ilgilendiren önemli değişiklikler yapılmaktadır. Bu bülten İNDENSE tarafından şirketlerin bilgilendirilmesi ile ilgili olarak elektronik ortamda tarafınıza gönderilmiştir. 6098 Sayılı Yeni Borçlar Yasası 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmek üzere çıkarılmış, İş Kanunu, İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kıdem Tazminatı Fonu, değişiklik çalışmaları devam etmekte olup 01.07.2012 tarihine kadar yürürlüğe girmesi beklenmektedir.
Yapılan ve yapılacak olan değişiklikler ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, İnsan Kaynakları Yönetimi bakımından şirketlere önemli yükümlülükler getirmekte, şirketlerin Finansal denetim ve raporlama risklerinin incelenmesinde İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemi kurulması ve şirketlerin denetlenmesini zorunlu hale gelmektedir. 01.01.2013 Tarihinden itibaren her şirketin bağımsız YMM veya SMMM unvanına sahip bir denetçisi olması ve yapılan tüm işlemlerin denetçiler tarafından denetlenmesi, raporlanması zorunlu bulunmaktadır.
Türk Ticaret Kanunu’na göre Bağımsız denetçiler tarafından finansal inceleme ve raporlamalarda,
 • İnsan Kaynaklarının ve Birimlerin Yeniden Değerlendirilmesi 
 • İnsan Kaynakları Gelişim Önerileri sunulması 
 • İnsan Kaynakları Uygulamaları mevcut durumu ve yapılması 
 • İş Hukuku, iş güvenliği ve İK operasyon risklerinin ile ilgili durum 
bakımından yapılanma ve bilgilere denetim raporlarında yer verilmesinin zorunlu hale gelmektedir. Bu yapılanma çerçevesinde şirketlerin denetiminde ortaya çıkabilecek risklerin önlenmesi için,
 1. Şirket organizasyon yapısın kurulması, iş analizleri ve görev tanımlarının hazırlanması 
 2. Şirketin Mevcut yapıda ve gelecekteki risklerinin ortaya çıkarılması 
 3. İnsan Kaynakları Yönetim Fonksiyonlarına göre sistem kurulması 
 4. Şirket Performans düzeyinin belirlenmesi 
 5. Yasal riskleri ortadan kaldıracak tedbirlerin alınması 
 6. Alt ve asıl işveren risklerini önleyici tedbirlerin alınması 
 7. İş sağlığı ve güvenliği Kanunun getireceği yükümlülük ve risklerin belirlenmesi 
 8. Denetim çalışmalarına uyum sağlanması ve belgelerin oluşturulması 
 9. Verimlilik sağlanması ve yönetim eksiklikleri nedeniyle yaşanan risklerin 
ortaya çıkarılması ve riskleri önleyici tedbirlerin alınması için İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemi kurulmasını gerekli hale gelmektedir.

Şirketlerde bu süreçlerin iyi yönetilmemesi nedeniyle, Denetçiler tarafından verilecek finansal raporların gerçeği yansıtmaması halinde şirketler önemli risklerle karşılaşmakta, denetim riskleri nedeniyle bankalar, tedarikçileriniz, müşterileriniz ve resmi kurumlar nezdinde olumsuz rapor alan riskli firma konuma gelinmesi durumu ortaya çıkmaktadır.
Finansal tablo ve bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu, doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtları elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetleme yapılmasından sonra rapora bağlanması zorunlu hale gelmektedir.

T. Ticaret Kanunu ve buna paralel olarak yapılan ve yapılacak olan yasa değişiklikler ile şirketlerin mevcut denetim riskleri ve diğer eksikliklerini öğrenerek yapılanma çalışmaları ile kendilerini geleceğe hazırlanmaları gerekmektedir.

Bu durum nedeniyle çalışma hayatına hızlı değişimler yaşanmaktadır.
Şirketlerin bu değişimlere kendilerini hazırlamaları ve risklerinin ortadan kaldırmaları için İnsan Kaynakları bakımından denetim yaptırılması, eksikliklerin tamamlanması önemli bulunmaktadır. T.Ticaret Kanunu ve diğer yasalarda yapılan değişiklikler nedeniyle 2013 yılında denetçileriniz tarafından yapılacak incelemelere hazırlık yapılması gerekmektedir. Yeni Kanuna göre; Kurumsal Yönetim’in şirketler için öngörülen kurallar bütünü olmasına rağmen, tüm işletmelere uygulanması gereken şirketiniz ile iş yapan yatırımcı, müşteri ve tedarikçilere güven verecek sürdürülebilir gelişme için yapılanma gerekli bulunmaktadır. Yeni Kanun bu yönü ile Türk şirketlerin kurumsallaşmasına ve rekabetçi olabilmesine destek sağlayacak zeminin oluşturması, kanunun yürürlük tarihine kadar köklü değişikliklere uyum sağlanabilmesi için hızlı, uygulamalara hakim yöneticiler ile şirketlerin hazırlatacakları yol haritası ile çalışmalara başlamaları gerekmektedir.
Yapılan ve yapılacak olan değişiklikler nedeniyle İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurarak yapılandırdığımız, Danışmanlık hizmeti, eğitim verdiğimiz ve internet sitemize kayıtlı firmalara bildirimde bulunarak geleceğe hazırlık için çalışmalarına başlamalarını önermekteyiz.

Saygılarımızla,

Şakir Gülsever
İK Yönetim Danışmanı, İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever