6 Kas 2012

Makale: Personel Seçmek ve Çalıştırmak Eskisi gibi Olmayacak!


2011-2012 Yıllarında yapılan yasal değişiklikler Çalışma hayatında önemli değişiklerin yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu içerisinden ayrılan İş Sağlığı ve Güvenliği konusu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu haline getirilmiştir. Yeni Yasa işverenlere yeni ve önemli yükümlülükler getirmeye başlamıştır. Yasa gereğince İşverenler, personeli işe alırken, çalıştırırken ve işten çıkarırken gereken dikkat ve özeni göstermedikleri takdirde önemli sorunlar yaşamaları kaçınılmazdır.

6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu ile yapılan önemli değişikliklerin 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile işverenlere getirilen yükümlülükler, 4857 Sayılı iş Kanununda yapılması gereken değişiklikler ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun ile getirilen denetim sorunları ve ihmal edilen kanuni uygulamadan doğan risklerin bilançolara yansıtılması zorunluluğu nedeniyle (Bağımsız Denetim) İnsan Kaynaklarında yapılması gereken ve bugüne kadar ihmal edilen çalışmaların yapılmasını zorunlu hale getirmektedir.

Bilhassa son dönemde ayrı bir kanun haline getirilen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirilen yeniliklerin ve zorunlulukların yerine getirilebilmesi şirketleri yapılanması halinde mümkün olmaktadır. Personelin işe alımından işten çıkarılmasına kadar geçen sürede ihmal edilecek işlemler şirketlerin önemli riskler almalarına neden olacaktır.

Aslında tüm yasalarda çalışanları koruyan önemli bazı kavramlar bulunmaktadır. Dağınık yapıda olan işveren sorumluluklarının tümünü içerisinde barındıran yasal zorunluluklar 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ortaya koyulmuştur.

6331 Sayılı yasa getirilen sorumluluklar incelendiğinde işverenler tarafından alınması gereken önemli tedbirler,
 • Personel seçiminde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili araştırmalar yapılması, 
 • Tüm işe alınan personel için sağlık raporu alınmadan çalıştırılmaması, 
 • İşe alınan personele eğitim aldırılmadan işe başlatılmaması, 
 • Mesleki eğitimi olmayan personelin işe alınmaması, 
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından koruyucu kontrollerin yapılması, 
 • Çalışma döneminde iş kazalarına karşı personelin denetlenmesi, 
 • İşyerindeki Riskli alanlar ve işler ile ilgili konularda işyeri kuralları oluşturulması, 
 • Alt işveren personeli ile ilgili ortak çalışmalar yapılması, 
 • Sanayi Sitelerinde bulunan işyerlerinin ortak tedbirler almaları, 
 • Şirkete diğer firmalardan gelen personele eğitim vermeden çalıştırmaması, 
 • Sağlık raporlarının her yerden değil Sadece işyeri hekimi ve ortak sağlık hizmeti alınan işyeri hekiminden alınması, 
 • İşe alınan kişilerin çalışacağı iş şartlarına uygunluğunun araştırılması, 
Gerekli bulunmaktadır.

Eskiden 50 personeli den fazla personel istihdam eden sanayiden sayılan işyerleri için uygulanan İş Kanunu Hükümleri yerine tüm çalışanlar 6331 sayılı yasa ile kapsama alınmıştır. Bu nedenle ofis personeli istihdam eden şirketlerinde yeni yasaya uygun İş sağlığı ve Güvenliği Yasasına uygun şekilde personeli işe almak ve çalıştırmak için risklere karşı tüm önlemleri almaları gerekmektedir.
 • Şirketlerin yol haritası ne olmalı, 
 • İş sözleşmesine koruyu hükümler koymak, 
 • Kapsamlı bir oryantasyon kitabı hazırlamak 
 • Disiplin kuralları yönetmeliği düzenlemek 
 • İşe alımdan çıkış işlemlerine kadar tüm işlemleri belirleyen İnsan Kaynakları Yönetmeliği düzenlemek 
 • Eğitim programları hazırlamak, 
 • Performans yönetimi kriterlerine İş Sağlığı ile ilgili maddeler koymak, 
 • Personele yıllık izinlerini düzenli olarak kullandırmak, 
 • Üretim, ofis ve diğer çalışmalar için iş süreçleri oluşturmak ve iş sağlığı tedbirleri uygulamak, 
 • İyi bir görev tanımı hazırlamak 
Bu tedbirlerin yanında risklere karşı her türlü tedbiri almak ve Yukarıda yer alan belgeleri imza karşılığı personele bir örneğini vermek şirketlerin yol haritası olmalıdır.

Saygılarımızla
Şakir Gülsever
İK Yönetim Danışmanı, İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı

"Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" gereğince kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever